ગુજરાતી વાર્તા

અદભુત થાળ ગુજરાતી વાર્તા

“અદભુત થાળ” ગુજરાતી વાર્તા (Adbhut Thaal Gujarati Story)

વિરારથી નિર્મન બની એ શાનમાં નાની નાની ધરીઓ મૂર્તિ દીપમાળ પ્રગટાવા ઈ એક મંદિરમાં પરાપૂર્વથી …

Read More“અદભુત થાળ” ગુજરાતી વાર્તા (Adbhut Thaal Gujarati Story)